Finalistas ED15. Tesis doctoral. Miren Idoia Pardavila